0899.452.455

Bồi dưỡng Quản lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên

  Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công...

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng 3

 TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG 3:  Đối tượng: Giáo viên trung học phổ thông hiện đang công tác tại các...

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng 2

 TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG 2:  Đối tượng: Giáo viên trung học phổ thông hiện đang công tác tại các...

Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng 1

 TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG 1:  Đối tượng: Giáo viên trung học phổ thông hiện đang công tác tại các...

Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp các bậc

Theo các thông tư số: – Thông tư số: 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo mầm non – Thông tư...

Khóa học khác